VELKOMMEN

Torvteigen barnehage er en foreldreeid barnehage med 2 avdelinger. Vi har åpningstid fra 7.15 til 16.30. Innenfor åpningstida, kan barna være her inntil 9 timer pr dag.

Torvteigen barnehage ligger skjermet til på Torvteigen i Larsgårdsområdet. Vi har en stor og allsidig uteplass og mange turmål tett på som vi bruker mye. Torvteigen er en barnehage med to avdelinger, en for de yngste og en for de eldste. Vi vil gjerne ønske foreldre og foresatte velkommen inn i vår barnehage, vi vil gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn, og være en god og utviklende arbeidsplass for de ansatte.

De viktigste læringssituasjonene i barnehagehverdagen oppstår gjennom lek og samspill barna imellom, men også mellom barn og voksne. Vi vil arbeide for at hvert enkelt barn utvikler sider ved seg selv som gjør dem i stand til å ta del i et sosialt fellesskap. Siden vårt barnesyn er inspirert av Reggio Emilia filosofien mener vi at alle barn er kompetente fra fødselen av, og at vår oppgave som støttende voksne er å ta vare på og videreutvikle deres egenskaper og kompetanse. For at leken skal blomstre trenger barna tid og plass, men også næring i form av erfaringer og opplevelse. Her i barnehagen har vi fokus på gode lekesoner der de møter ulike materialer, gjerne naturmateriale og gjenbruks materiale. Dette er lekemateriale som er transformative, altså at barna endrer karakter i gjenstandene etter bruken. Disse lekesonene er det gjerne barna som er med å utvikle i tett dialog med de voksne.

Vi håper at når barna går ut porten og skal ut i en enda større verden, har de fått noe hos oss som gjør dem rustet til å være seg selv, tørre å stå imot gruppepress samtidig som de har respekt for andre. Vi ønsker å ha gitt dem en positiv opplevelse av seg selv som person, og som del av en gruppe, et fellesskap.