Barnehagevedtekter

Ålesund barnehager SA består av Torvteigen barnehage og Fjelltun barnehage

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR ÅLESUND BARNEHAGER SA


1. Tildeling av plass i barnehage
a) Styret i Ålesund barnehager SA er opptaksmyndighet. Barnehagene deltar i en samordnet opptaksprosess med alle godkjente barnehager i Ålesund kommune.

b) Opptak av barn skal skje i prioritert rekkefølge:
1. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd
2. Barn med nedsatt funksjonsevne
3. Andelsnummer
4. Barn med søsken i barnehagen
5. Personalets barn


c) Barn som fyller 1 år innen en fastsatt dato, jfr § 12a i lov om barnehager, har rett til plass i barnehage, og prioriteres foran yngre barn. Søsken av barn som går i barnehagen eller barn av ansatte i Ålesund barnehager SA, vil likevel kunne prioriteres ved opptak når de er yngre enn barn som har rett til plass etter fødselsdato


d) Opptakskrets for Å-barn SA, er Ålesund kommune og omkringliggende kommuner.

e) Juridiske personer/juridiske medlemmer kan ikke tildeles plasser ut over 35% av plassene, med mindre plassene ikke oppfylles av personlige andelseiere.

f) I særlige tilfeller og for å sikre en god sammensetning av barnegrupper, kan styret i Ålesund Barnehager SA fravike pkt. b og c.

g) Det skal inngås en kontrakt mellom medlem og Ålesund Barnehager SA før barnet begynner i barnehagen. Kontrakten skal minimum inneholde informasjon om betaling, mislighold, ferieavvikling og oppsigelse av plass.

 

2. Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen er regulert i «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» og
Kunnskapsdepartementet fastsetter hvert år en maksimalpris, som Ålesund barnehager A/L følger. Foreldrebetalingen er for 11 måneder i året og innbetales ved forfall den 15. i hver måned. Det er 30 % moderasjon for 2. barn og 50 % for 3. eller flere barn. Betaling for kost kommer i tillegg.
Å-barn SA gir moderasjon ifølge nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling ved lav inntekt, etter søknad til bostedskommunen til barnet.


3. Mislighold av foreldrebetalingen
Mislighold/manglende foreldrebetaling gir grunn for oppsigelse av plass. Dersom månedsbeløpet ikke er kommet inn på Ålesund Barnehager SA sin konto innen utløpet av forfallsmåneden, blir det sendt purring med purregebyr. Blir ikke månedsbetalingen, medregnet purregebyret betalt innen 14 dager etter at det er mottatt skriftlig påkrav, sendt på eller etter forfallsdag, kan Ålesund barnehager SA si opp plassen med 1-en-måneds varsel.


4. Oppsigelse av plass
Oppsigelsestiden på barnehageplassen, er i hovedregelen 3 - tre – måneder, fra den 1. eller 15. i hver kalendermåned. Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret.
Utmeldingsfristen er like lang som oppsigelsestiden. Oppsigelsen og utmeldingen skal være skriftlig, og gjelder fra den dato Å-barn SA mottar dette. Oppsigelse etter 1.april, medfører betaling for plassen ut barnehageåret. Juli er betalingsfri, siste betalingsmåned er juni.
Dersom barnet, etter søknad ved felles opptak, får tilbud om plass i en annen barnehage, anses plassen i Å-barn sine barnehager oppsagt. Oppsigelsestid kan avkortes ved oppstart i ny barnehage, etter avtale med Å-barn.
Ved overflytting til annen barnehage utenom felles opptak, vil 3 – tre måneders oppsigelsestid gjelde.


5. Åpningstider
Åpningstidene fastsettes i styret i Ålesund Barnehager SA, og vil kunne variere fra barnehage til barnehage innenfor tidsrommet 7 -17. Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften. Dagene mellom jul og nyttår, og i påskeuken, holder barnehagene åpent dersom minst 3 barn har avtalt å være i barnehagen. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl.12.15.
Barnehagene holder 5 planleggingsdager pr. år, og er da stengt. Barnehagene kan holde stengt for avvikling av personalets lovfestede ferie, og vedlikehold.
Alle barn må ha minst 3 ukers sammenhengende sommerferie i oppsatte ferieperiode.
Søknad om flytting av disse ukene kan søkes til styret i Ålesund Barn SA, innen oppsatt frist. Minst 3 barn må være i barnehagen for at barnehagen skal holde åpent i ferieperioden. Dette vil gjelde hele uker, og vurderes ut fra ferieavvikling avtalt med foreldrene.
6. Dugnadsarbeid
Barnehagene arrangerer 2 dugnader à 4 timer, pr. barnehageår. Medlemmer som ikke kan møte, kan avtale tid med styrerne om å gjøre arbeid utenom de oppsatte dugnadene. Dersom medlemmer ikke gjør dugnadsarbeid, vil Ålesund Barnehager SA sende krav til disse om innbetaling av kr. 500,- pr dugnad.


7. Arbeidsvilkår
Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt opp for virksomheten. Arbeidsvilkårene reguleres av det til enhver tid gjeldende regelverk.


8. Bemanningsnorm
Ålesund Barnehager SA følger gjeldende regelverk for bemanningsnorm og pedagogisk kompetanse i barnehagene.


9. Leke- og oppholdsareal
Barnehagene følger den statlige normen for leke- og oppholdsareal. Den er for tiden 4 kvm for barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år.


10. Samarbeidsutvalg (SU)
Hver avdeling (barnehage) tilsluttet samvirket skal ha eget samarbeidsutvalg og foreldreråd slik dette er fastsatt i loven. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna. Funksjonstid for foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er 2 år. Foreldrerådet og de ansatte velger sine representanter til utvalget. Det skal være 2 foreldrerepresentanter og 2 personalerepresentanter i samarbeidsutvalget. Barnehageeier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalgets leder kaller inn til møter i samarbeidsutvalg og foreldreråd.