HUNDRESPRÅKLIGHET

I Reggio Emilia filosofien sies det at barnet har hundre språk, men frarøves nittini. Barnet evne til lekenhet, kreativitet, nysgjerrighet, filosofering, utforsking, skaperglede m.m., er det vi i hverdagen skal ta vare på og styrke hos barna slik at de 100 språkene ikke skal bli frarøvet. Barnet skal få opplevelser og støtte til å bruke alle sine iboende sanser.

Barnehagen vår ønsker å synliggjøre det kompetente barnet, derfor er vårt grunnsyn inspirert av Reggio Emilia filosofien og sammen med barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens årsplan er dette stammen i vårt arbeid.

Filosofien kommer fra byen Reggio Emilia i Italia, og har sin opprinnelse fra etterkrigsårene. Loris Malaguzzi er grunnleggeren, og hadde et ønske om å skape barn som tørr å stå opp for sine tanker og meninger, en motvekt til fasismens Italia. Filosofien er i dag sterkt forankret i Skandinavia, og kjent over hele verden. Reggio Emilia har en sterk humanistisk livsholdning, en sterk tro på mennesket sine muligheter med en sterk tro på at alle er født rike og intellegente med en egen kraft til å utforske og lære om verden på egne premisser. Filosofien har også en dyp respekt for barnet og dets muligheter.

LYTTENDE PEDAGOGIKK er også et begrep som blir brukt om filosofien. Dette begrepet setter ord på viktigheten i det å lytte til hverandre og ha respekt for andres tanker. Dette er viktig i relasjoner mellom voksne og barn, men også mellom barn.

Filosofien sier at voksne skal være medforskere sammen med barna, vi skal ikke alltid fortelle og gi dem svar, men prøve å finne dem sammen. Dette er en annen type læring enn det vi ofte ser i skolesystemet, men en læring vi tror gir barna en styrke til å stole på at det kan og mestrer. Samtidig med en stor respekt for barnet er dette viktige faktorer for å gi barna en god tanke om seg selv og sin iboende kraft.

 

 

 

Sentralt i Reggio Emilia filosofien står de tre pedagogene:

1. Barnet - aktivt, kreativt og forskende.

2. Den voksne - medforsker, tilrettelegger, er deltagende gir støtte og trygghet.

3. Rommet og de muligheter det gir. Det fysiske miljø skal inspirere til et spennende og utforskende leke- og læringsmiljø.

 

Hvordan Reggio Emilia filosofiens påvirker vårt arbeid med tema/prosjekt:

Her på Torvteigen er vi opptatt av å fange barnas interesser og ha deres fokus på arbeidet. Vi velger oss ofte prosjekter eller tema for lengre tidsperioder. Noen ganger er dette tatt helt ut i fra det vi ser barna er opptatt av, og andre ganger velger vi tema som vi ønsker å inspirere barna til å bli opptatt av. Avdelingene vil alltid være farget av det tema vi jobber med, rommet skal kunne speile temaet vi jobber med. Utviklingen av prosjektet vil være avhengig av barnas interesser, nysgjerrighet, tanker og kunnskap i vekselvirkning med voksnes innspill.

Dokumentasjon er et annet element som er vikitg i Reggio Emilia. Dokumentasjon skal hjelpe oss i å se utvikling og læring hos barn, samt hva som fanger interesse hos dem. Dokumentasjon hjelper oss å belyse de pedagogiske prosesser som er i gang.

 

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man".

Confucius